نوستراداموس

02ژانویه
پیشگویی نوستراداموس برای سال ۲۰۲۲

پیشگویی نوستراداموس برای سال ۲۰۲۲

پیشگویی های نوستراداموس برای سال ۲۰۲۲ نیز به اندازه پیشگویی های گذشته اش تکان دهنده هستند، از آخرالزمان زامبی ها تا برخورد یک سیارک با زمین و وقوع طوفان های خورشیدی.