طلاق

۱۰آبان
کدام کشور کمترین میزان طلاق در جهان را دارد؟!
همگام با بحران طلاق در کشور:

کدام کشور کمترین میزان طلاق در جهان را دارد؟!

در سطح جهان بیشترین درصد نرخ طلاق متعلق به کشور لوکزامبورگ با ۷۸درصد است اما در این میان یک کشور آسیایی دارای کمترین نرخ طلاق در سطح جهان است.