شهر هوشمند مشهد

۱۰اردیبهشت
ایجاد شهر هوشمند مشهد اولویت رویکرد مدیریت شهری
حسین حسامی، عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد:

ایجاد شهر هوشمند مشهد اولویت رویکرد مدیریت شهری

حسین حسامی، عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد: شهر هوشمند شش معیار اصلی زندگی هوشمند جدید ازجمله اقتصاد هوشمند، حمل‌ونقل هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زندگی هوشمند و در آخر مدیریت شهری هوشمند را دارد.