دانش بنیان

17آذر
کارخانه نوآوری مشهد: ارمغان تحول برای دانش‌بیان‌های مشهدی
معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد:

کارخانه نوآوری مشهد: ارمغان تحول برای دانش‌بیان‌های مشهدی

کارخانه نوآوری مشهد با تاکید بر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و ضرورت حمایت از آنها جزو مولفه‌هایی است که تحقق اقتصاد مقاومتی را رقم خواهد زد