بزرگان هنر 2020

24دسامبر
بزرگان هنر جهان که در سال ۲۰۲۰ از دنیا رفتند

بزرگان هنر جهان که در سال ۲۰۲۰ از دنیا رفتند

انیو موریکونه تا کرک داگلاس، جان لوکاره و شون کانری هنرمندانی هستند که در سال ۲۰۲۰، فوت کردند.