بزرگان هنر جهان که در سال ۲۰۲۰ از دنیا رفتند

۰۴دی
بزرگان هنر جهان که در سال ۲۰۲۰ از دنیا رفتند

بزرگان هنر جهان که در سال ۲۰۲۰ از دنیا رفتند

انیو موریکونه تا کرک داگلاس، جان لوکاره و شون کانری هنرمندانی هستند که در سال ۲۰۲۰، فوت کردند.