کرونای انگلیسی

21دسامبر
«کرونای انگلیسی» به ایتالیا رسید
کرونا دست بردار نیست:

«کرونای انگلیسی» به ایتالیا رسید

گونه جهش‌یافته «کووید-19» که به کرونای انگلیسی معروف شده و وحشت و ترس زیادی را در اروپا ایجاد کرده در کشور ایتالیا مشاهده شده است.