ناصرمحمدخانی

03نوامبر
«شهلا جاهد پرستو بود»!
همسر ناصرمحمدخانی مدعی شد:

«شهلا جاهد پرستو بود»!

همه آنهایی که در این سال‌ها به ناصر تهمت زدند یا آنهایی که فیلم زندگی ناصر را به دروغ ثبت کردند، مدیون ناصر و خانواده مرحوم سحرخیزان هستند.