مصوبات

11آوریل
مشروح مصوبات سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد
موسی الرضا حاجی بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد تشریح کرد:

مشروح مصوبات سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد

موسی الرضا حاجی بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد به تشریح مصوبات سی‌ و پنجمین جلسه علنی شورا پرداخت.