شورای شهرستان مشهد

13می
شهرستان فرخد می‌تواند به قطب گردشگری کشاورزی استان تبدیل شود
عضو شورای شهرستان مشهد بیان کرد:

شهرستان فرخد می‌تواند به قطب گردشگری کشاورزی استان تبدیل شود

عضو شورای شهرستان مشهد گفت:شهرستان فرخد به عنوان نزدیکترین مرکز کاشت و برداشت گل محمدی و گل زعفران می تواند به قطب گردشگری کشاورزی تبدیل شود.