شهروندان معلول و توانیاب

۲۳آذر
شورای ششم حامی شهروندان معلول و توانیاب است
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

شورای ششم حامی شهروندان معلول و توانیاب است

شورای ششم و مدیریت شهری در این دوره، رویکرد حمایتی نسبت به این قشر از جامعه داشته و پیوسته سعی کرده با سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات مختلف در این راستا گام بردارد؛ مصوبه حمایتی اخیر در باب کمک به مراکز توانبخشی و نگهداری معلولین، مصداق بارز دیگری از این رویکرد است که قطعا در آینده نیز ادامه خواهد داشت.