شاهنامه فردوسی

22می
شاهنامه فردوسی باید به نسل جوان معرفی شود
حسین حسامی عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد:

شاهنامه فردوسی باید به نسل جوان معرفی شود

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: ظرفیت های فرهنگی و مفاخر بسیار بزرگی همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی در خراسان و کشور داریم که باید آنها را به درستی به نسل جوان معرفی کنیم.