سنگ قبر شجریان

۰۷دی
آرامگاه شجریان پس از ۷۸ روز همچنان بدون سنگ و نشان+ عکس
به دلیل ایرادگیری مسئولین:

آرامگاه شجریان پس از ۷۸ روز همچنان بدون سنگ و نشان+ عکس

با گذشت ۷۸ روز از درگذشت محمدرضا شجریان، هنوز سنگ آرامگاه استاد آواز ایران به دلیل ایراد مسئولین به ابعاد سنگ آرامگاه او نصب نشده است