بیت المقدس

06ژانویه
درباره سندروم بیت المقدس چه می دانید؟
آیا باید این بیماری ها را جدی گرفت:

درباره سندروم بیت المقدس چه می دانید؟

در سندرم سندروم بیت المقدس افرادی که به بیت المقدس میروند، دچار افکار وسواسی و توهم می شوند. توهم هایی مانند این که مورد هدف قرار گرفته اند و یا به جایی هدایت می شوند. مبتلایان به این سندرم، مختص به مذهب و یا طبقه خاصی نیستند و عموما قبلا بیماری های روانی داشته اند.