برندگان مسابقه عکس سال یونیسف ۲۰۲۰

08دی
برندگان مسابقه عکس سال یونیسف ۲۰۲۰

برندگان مسابقه عکس سال یونیسف ۲۰۲۰

برندگان مسابقه عکس سال یونیسف ۲۰۲۰ معرفی شدند.