برندگان مسابقه عکس سال یونیسف ۲۰۲۰

28دسامبر
برندگان مسابقه عکس سال یونیسف ۲۰۲۰

برندگان مسابقه عکس سال یونیسف ۲۰۲۰

برندگان مسابقه عکس سال یونیسف ۲۰۲۰ معرفی شدند.