کتابخانه

۲۰آذر
کتابفروشی که از جبر زمانه میوه می فروشد !
گزراشی متفاوت از یک شهروند مشهدی:

کتابفروشی که از جبر زمانه میوه می فروشد !

قاسم خیری که دو سال است در اوضاع نابسامان کتاب کار کتابفروشی را رها کرده و در محله عدل در مشهد میوه‌فروشی راه انداخته است، حالا با ایجاد قفسه کتاب در مغازه هم مانع قطع رابطه دوستانه خود با کتاب شده است، هم مشوق اهالی محل برای به امانت بردن کتاب‌ و مطالعه.