پیشگویی نوستراداموس

۱۲دی
پیشگویی نوستراداموس برای سال ۲۰۲۲

پیشگویی نوستراداموس برای سال ۲۰۲۲

پیشگویی های نوستراداموس برای سال ۲۰۲۲ نیز به اندازه پیشگویی های گذشته اش تکان دهنده هستند، از آخرالزمان زامبی ها تا برخورد یک سیارک با زمین و وقوع طوفان های خورشیدی.