همزمان

۱۴آبان
بنز تختی و گردنبند علی دایی، خبر از دگرگونی ما می دهند!؟

بنز تختی و گردنبند علی دایی، خبر از دگرگونی ما می دهند!؟

تختی يک ماشين بنز ۱۷۰ سبزرنگ داشت. هميشه برای تعمير به تعمیرگاه نادر می‌آمد که مالکانش دو شريک بودند، علی و آوانس. مردمی که گرفتاری داشتند برای تختی نامه می نوشتند و به صاحبان این تعمیرگاه می دادند تا به دست تختی برسد.يک روز در اين تعمیرگاه نشسته بوديم که تختی بدون ماشین آمد. گفتيم […]