نمایشگاه

۳۰دی
نمایشگاهی برای کتابخانه ویران‌ شده بغداد

نمایشگاهی برای کتابخانه ویران‌ شده بغداد

یک نمایشگاه مملو از کتاب‌های سفید و بدون عنوان با هدف مورد توجه قرار دادن فقدان کتاب در کتابخانه ویران‌ شده بغداد برگزار شده است.