مصرف مسکن

مصرف خودسرانه مسکن برای درمان کرونا خطرناک است

مصرف خودسرانه مسکن برای درمان کرونا خطرناک است

مصرف خودسرانه مسکن‌ و دارو در درمان بعضی بیماری‌ها از جمله کرونا ویروس، عوارض خطرناکی را در فرد بیمار ایجاد می‌کند.