فاز مطالعاتی

14ژانویه
فقدان مطالعات؛ آسیبی برای تمام حوزه‌های عملکردی شهرداری مشهد
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

فقدان مطالعات؛ آسیبی برای تمام حوزه‌های عملکردی شهرداری مشهد

نقصان در مطالعات و عدم پیشرفت فاز صفر پروژه‌ها، آسیبی است که همه حوزه‌های شهرداری را درگیر کرده و دغدغه بزرگی است که حتی عملکرد سنوات آتی را هم تهدید می‌کند.