زندگی و سوابق کاری لری کینگ

۰۵بهمن
زندگی و سوابق کاری لری کینگ
به بهانه درگذشت مجری با سابقه:

زندگی و سوابق کاری لری کینگ

لری کینگ، مجری کهنه‌کار تلویزیون، در ۸۷ سالگی درگذشت. لری کینگ مجری با سابقه آمریکایی معتقد بود: من مهمان را تحقیر نمی‌کنم و خودم را به محور مصاحبه تبدیل نمی‌کنم