خرید خانه در استامبول

۲۶آذر
کاهش تمایل ایرانیان برای خرید خانه در ترکیه
تاثیرات کرونا بر اقتصاد منطقه:

کاهش تمایل ایرانیان برای خرید خانه در ترکیه

میزان خرید خانه در ترکیه از سوی اتباع ایرانی در ماه نوامبر نسبت به ماه سپتامبر ۴۸ واحد کاهش یافت.