توصیه برای عدم ابتلا به کرونا

۰۵دی
۲۵ توصیه برای قطع زنجیره انتقال کرونا
کرونا را شکست میدهیم:

۲۵ توصیه برای قطع زنجیره انتقال کرونا

با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه هنوز ویروس کرونا به سرعت و بخصوص در زمستان در حال انتشار است. بر این اساس رعایت نکات بهداشتی کمک خواهد کرد تا بتوانیم با مشارکت جمعی، قطع زنجیره انتقال کرونا را عملی کنیم.