استفاده از دو ماسک

۱۲بهمن
آیا استفاده همزمان از دو ماسک محافظت بیشتری ایجاد می‌کند؟

آیا استفاده همزمان از دو ماسک محافظت بیشتری ایجاد می‌کند؟

در همه گیری کرونا استفاده همزمان از دو ماسک، نسبت به یک ماسک محافظت بیشتری ایجاد می‌کند.