آتش نشانی

۲۵آبان
نیمی از تماس‌ها با آتش‌نشانی مشهد مزاحمت است

نیمی از تماس‌ها با آتش‌نشانی مشهد مزاحمت است

سرپرست سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: طی سال جاری هر ماه ۴۵ تا ۵۳ درصد تماسهای برقرار شده با سامانه ۱۲۵ تماس مزاحمتی بوده ‌است.