هیولای خزر

۲۲آبان
بازگشت هیولای دریای خزر
حرکت اکرانوپلان بازمانده شوروی پس از ۳۰ سال:

بازگشت هیولای دریای خزر

هیولای دریای خزر یکی از چشمگیرترین ماشین های پرنده ای که تاکنون ساخته شده آخرین سفر خود را آغاز کرده است.