قبر دیگه مارادونا

۲۰آذر
قبر دیه گو مارادونا در بوشهر : دیه گو آرام بخواب؛ تو همیشه قهرمانی!
مرد بوشهری مارادونا را در ایران خاک کرد:

قبر دیه گو مارادونا در بوشهر : دیه گو آرام بخواب؛ تو همیشه قهرمانی!

مردی چهارده هزارکیلومتر دورتر از جایی که دیه گو مارادونا به خاک سپرده شده برای این اسطوره فوتبال قبری ساخته و بالای سر آن فاتحه می خواهند.