سیدجعفر شمس

۲۱خرداد
ایجاد 35 فرصت شغلی جدید با راه اندازی گشت های نظارت و بازرسی بخش خصوصی
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد خبر داد:

ایجاد 35 فرصت شغلی جدید با راه اندازی گشت های نظارت و بازرسی بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد از ایجاد 35 فرصت شغلی جدید با راه اندازی گشت های نظارت و بازرسی بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بار درون شهری خبر داد.