زرین اسحاقی

۲۷آذر
زرین اسحاقی بانوی شیمیدان مشهدی،در فهرست شیمیدانان برجسته جهان قرار گرفت

زرین اسحاقی بانوی شیمیدان مشهدی،در فهرست شیمیدانان برجسته جهان قرار گرفت

گفت‌وگو با دکتر زرین اسحاقی بانوی شیمیدان مشهدی که به تازگی در فهرست شیمیدانان برجسته جهان قرار گرفته است