روستاهای حاشیه شهر مشهد

۱۲مرداد
تاکید بر رفع محرومیت از روستاهای حاشیه مشهد
تاکید رئیس شورای شهرستان مشهد:

تاکید بر رفع محرومیت از روستاهای حاشیه مشهد

در حاشیه بازدید رئیس شورای شهرستان مشهد از روستای بلغور مقرر شد دیوار ساحلی روستای بلغور با مشارکت سپاه و دهیاری احداث شود.