رفع موانع تولید

۲۶فروردین
رونق‌بخشی به اقتصاد استان و مشهد با تسهیلگری و رفع موانع تولید ایجاد می شود
سخنگوی شورای شهر مشهد:

رونق‌بخشی به اقتصاد استان و مشهد با تسهیلگری و رفع موانع تولید ایجاد می شود

سخنگوی شورای شهر مشهد گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌ عنوان جهادگران عرصه اقتصادی با مسائلی روبه رو هستند که تسهیلگری , رفع موانع تولید از کار آنها می‌تواند تمایل به تولید و رونق اشتغال را در استان افزایش داد و گرد رکود را از واحدهای صنعتی زدود.