جلسه علنی شورای شهر مشهد

۲۲آذر
مصوبات شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر مشهد مقدس
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد؛

مصوبات شصت و دومین جلسه علنی شورای شهر مشهد مقدس

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تشریح مصوبات شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر پرداخت.