آنجلینا جولی

۲۰بهمن
آشتی‌کنان آنجلینا جولی و برد پیت در راه  است؟
برانجلینا دوباره تکرار میشود؟

آشتی‌کنان آنجلینا جولی و برد پیت در راه است؟

خانه آنجلینا جولی و برد پیت در فاصله ۵ دقیقه ای از هم قرار دارد. آیا بوی آشتی برانجلینا می‌آید؟