حسین حسامی

۱۷دی
مهمترین شاخصه‌های بودجه ۱۴۰۱ مشهد چیست؟
حسین حسامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد:

مهمترین شاخصه‌های بودجه ۱۴۰۱ مشهد چیست؟

حسین حسامی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفت: انقباض اختیارات در حوزه‌های ستادی شهرداری، سدی در برابر ارائه خدمات بهینه به شهروندان است لذا تمرکززدایی در ارائه خدمات و تحول رویکردهای مدیریتی مهمترین شاخصه‌های بودجه ۱۴۰۱ مشهد خواهد بود.

۱۱دی
بودجه ۱۴۰۱ شهر مشهد افزایش خواهد یافت

بودجه ۱۴۰۱ شهر مشهد افزایش خواهد یافت

حسین حسامی رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر مشهد گفت:سهم بودجه ۱۴۰۱ شهر مشهد در سه موضوع ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، ورزش و فرهنگ افزایش خواهد یافت.