آموزش فرهنگ شهرنشینی

۰۸تیر
آموزش فرهنگ شهرنشینی با مشارکت شوراهای اجتماعی محلات
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد:

آموزش فرهنگ شهرنشینی با مشارکت شوراهای اجتماعی محلات

شوراهای اجتماعی محلات باید آموزش فرهنگ شهرنشینی و الزامات زندگی آپارتمان‌نشینی و مسائل مدنی را با همکاری شهرداری، دستورکار خود قرار دهند.