یارانه زنان سرپرست خانوار

۲۲اردیبهشت
1.8 میلیارد تومان یارانه زنان سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۱
عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

1.8 میلیارد تومان یارانه زنان سرپرست خانوار در سال ۱۴۰۱

سال گذشته یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان یارانه به حوزه زنان سرپرست خانوار اختصاص داده شد.