کتابخوان ترین کشورهای دنیا

۱۳دی
کتابخوان ترین کشورهای دنیا
آیا شما هم مثل ما کتاب نمی‌خوانید؟

کتابخوان ترین کشورهای دنیا

در این یادداشت به بررسی آماری کتاب‌خوانی کشورهای دیگر و نیز اقبال به کتاب‌های چاپی در قیاس با کتاب‌های الکترونیکی و معرفی کتابخوان ترین کشورهای دنیا می پردازیم.