پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی

۲۳مرداد
تغییر رویکرد پروژه‌های زودبازده به پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد مطرح کرد :

تغییر رویکرد پروژه‌های زودبازده به پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی

رویکرد پروژه‌های زودبازده 2 از سوی شهروندان تغییر کرده و بیشتر آنها به سمت تعریف پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی رفته است.