ورزشکار خارجی برتر روسیه ۲۰۲۰

۰۸دی
«سردار آزمون» دومین ورزشکار خارجی برتر روسیه ۲۰۲۰ شناخته شد

«سردار آزمون» دومین ورزشکار خارجی برتر روسیه ۲۰۲۰ شناخته شد

سردار آزمون دومین ورزشکار خارجی برتر روسیه در سال ۲۰۲۰ شناخته شد.