واکسن_بخرید

۱۲دی
چند نفر در ایران به واکسن کرونا نیاز دارند؟
پرسش به یک سوال اساسی:

چند نفر در ایران به واکسن کرونا نیاز دارند؟

در بحبوحه نبرد با کرونا و در کنار خواست عمومی مردم برای تهیه واکسن آن از سوی مسئولان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا همه افراد به تزریق واکسن کرونا نیاز دارند؟