نقاشی

۲۲دی
درباره فریدا کالو؛ زنی عجیب، هنرمند و قدرتمند+ آثار

درباره فریدا کالو؛ زنی عجیب، هنرمند و قدرتمند+ آثار

فریدا کالو در اواخر عمرش وقتی پای راستش دچار قانقاریا شد و باید به ناچار بر صندلی چرخدار می‌نشست، در دفتر یادداشت خود نوشته بود که "به پاهایم چه نیازی دارم، وقتی بال‌ برای پرواز دارم".