موسی الرا حاجی بگلو

۲۵دی
راهکارهای رفع مشکلات دامداران مشهد
موسی الرضا حاجی بگلو رئیس شورای شهرستان مشهد عنوان کرد:

راهکارهای رفع مشکلات دامداران مشهد

موسی الرضا حاجی بگلو رئیس شورای شهرستان مشهد گفت: در پنجمین جلسه رسمی شورای شهرستان مشهد که با حضور مدیران شهری و استانی برگزار شده بود، پیرامون بررسی و پیگیری مشکلات دامداران مشهد تبادل نظر صورت گرفت.