مهدی یزدانی خرم

۱۴آبان
مثل آقای کامو از واقعیت نهراسید

مثل آقای کامو از واقعیت نهراسید

قصه‌ی شیلی با عوض‌شدنِ قانون‌اساسی آگوستو پینوشه دیکتاتورِ نظامیِ وارد وضعیتِ دیگری شد. اما من این دست‌ها و بدنِ بی‌جانِ پینوشه را انتخاب کرده‌ام برای روایت.