لزوم عدالت‌ محوری

۲۲اسفند
لزوم رعایت اصل عدالت‌ محوری در توسعه مشهد
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تاکید کرد

لزوم رعایت اصل عدالت‌ محوری در توسعه مشهد

مدیریت شهری در این دوره باورمند به عدالت‌محوری بوده و با تکیه بر این رویکرد، باید عقب‌ماندگی‌های حاشیه شهر مرتفع شود.