رمال

۲۶آبان
رمال‌هایی که نانشان با روغن کرونا چرب‌تر شده است
سودجویی روی دیوار آرزوها:

رمال‌هایی که نانشان با روغن کرونا چرب‌تر شده است

کرونا با همه تلخی‌هایش، شیرینی این روز‌های برخی از افراد سودجو شده است؛ آن‌ها که به هر دری می‌زنند تا از آب گل آلود این ویروس چموش، خوب ماهی بگیرند.