درباره رجیستری گوشی تلفن همراهپ

01دی
رجیستری غیرحضوری گوشی تلفن همراه  کلید خورد

رجیستری غیرحضوری گوشی تلفن همراه کلید خورد

با کلید خوردن رجیستری غیرحضوری گوشی تلفن همراه از اول دی، مسافران باید توجه داشته باشند که در صورت عدم اظهار و ثبت اطلاعات در مبادی ورودی، دیگر امکان ادامه فرایند غیرحضوری رجیستری در سامانه را نخواهند داشت.