درباره رجیستری گوشی تلفن همراهپ

۰۱دی
رجیستری غیرحضوری گوشی تلفن همراه  کلید خورد

رجیستری غیرحضوری گوشی تلفن همراه کلید خورد

با کلید خوردن رجیستری غیرحضوری گوشی تلفن همراه از اول دی، مسافران باید توجه داشته باشند که در صورت عدم اظهار و ثبت اطلاعات در مبادی ورودی، دیگر امکان ادامه فرایند غیرحضوری رجیستری در سامانه را نخواهند داشت.