اوراق مشارکت برای شهر مشهد

۲۳فروردین
انتشار ۳۹ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهر مشهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد خبر داد:

انتشار ۳۹ هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت برای شهر مشهد

سیدابراهیم علیزاده رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد از انتشار اولیه 39 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط شهرداری مشهد در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبر داد.