افراط گرایی اسلامی

۰۱بهمن
طاقت ندارم دختران کوچک را محجبه ببینم!
وزیر دولت فرانسه:

طاقت ندارم دختران کوچک را محجبه ببینم!

مارلن شیاپا وزیر دولت فرانسه گفت: «تحمل ندارم یک دختربچه پنج ساله را ببینم که حجاب را رعایت کرده است.